ΟΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, Ε. ΒΑΧΑΡΗ