Η ΚΙΡΑ ΣΙΝΟΥ, Ο Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Ε. ΒΑΧΑΡΗ